Algemene voorwaarden

  1. Toepassingsgebied
  2. Offertes
  3. Levering
  4. Duur en beŽindiging
  5. Eigendomsrecht
  6. Aansprakelijkheid
  7. Betaling
  8. Overmacht
  9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

1. Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van Studio-TM vof, tenzij hiervan schriftelijk door beide partijen van af is geweken.

Elke afwijking van de algemene of bijzondere voorwaarden moet vooraf het voorwerp uitmaken van een schriftelijk en door Studio-TM vof ondertekent akkoord.
In de tekst wordt opdrachtgever genoemd, degene die de opdracht verstrekt, en leverancier Studio-TM vof die de opdracht heeft aanvaard.

De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden die in geen geval tegen de verkoper kunnen worden ingeroepen, zelfs niet wanneer ze na de onderhavige voorwaarden werden medegedeeld.

Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de opdrachtgever of derden, ook indien Studio-TM vof deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door Studio-TM vof schriftelijk bevestigd worden.

2. Offertes
Voor iedere opdracht zal Studio-TM vof telkens een offerte uitbrengen. In deze offerte zal telkens de inhoud van de ontwikkeling voldoende gedetailleerd worden beschreven. Zullen, indien van toepassing, het aantal uren, ontwikkeling en de hard- en softwarekosten zo precies mogelijk worden geraamd. De offertes van Studio-TM vof gelden slechts ten titel van inlichting. Alle op te geven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur.

3. Levering
De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn steeds indicatief en binden Studio-TM vof niet. Onder levering van software verstaat men het ter beschikking stellen door Studio-TM vof aan de opdrachtgever van een uitvoerbare versie van de programmatuur op magnetische drager, leesbaar door de computerhardware van de opdrachtgever. Klachten betreffende zichtbare of mechanische gebreken dienen uiterlijk binnen de 14 dagen na levering aan Studio-TM vof gemeld worden.

Geen aansprakelijkheid voor gebreken kan weerhouden in hoofde van Studio-TM vof indien deze termijn zonder ontvangst van de hierboven bedoelde melding is versterken. De tijdige en gegronde klachten van de opdrachtgever zullen aanleiding geven tot herstelling of vervanging van de geleverde diensten en goederen of de gebrekkige onderdelen hiervan door Studio-TM vof zonder dat Studio-TM vof daarboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

Bij aanvraag en registratie van een domeinnaam en virtuele serverruimte dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

4. Duur en beŽindiging
Studio-TM vof kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beŽindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Studio-TM vof niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

Studio-TM vof heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Eigendomsrecht
Studio-TM vof of de derde van wie Studio-TM vof vergunningen voor licenties heeft gekregen blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle software. De opdrachtgever waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten betreffende de informatie van advertentie- en naamgebruik die hij op zijn Website laat opnemen en waarborgt dat Studio-TM vof nooit op enige wijze kan worden aangesproken.

6. Aansprakelijkheid
Studio-TM vof kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan Studio-TM vof of een van haar aangestelde toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de te verstrekken dienst.

Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient opdrachtgever rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Studio-TM vof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Studio-TM vof is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Studio-TM vof zal nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade zoals doch niet beperkt tot inkomsten, verlies, vorderingen van derden, verlies van cliŽnteel of verlies van gegevens of voor enige andere schade of gebreken te wijten aan materiaal of informatie door de opdrachtgever.

7. Betaling
Voor alle geleverde diensten hanteert Studio-TM vof een systeem van tarieven en/of uurbesteding van offertes op basis van ramingen inzake het aantal uren dat een bepaalde opdracht in zal nemen. De opdrachtgever verbindt zich er evenwel toe alle in zijn opdracht geleverde prestaties te betalen. Op vraag van de opdrachtgever zal Studio-TM vof deze uurprestaties motiveren.

De betaling van elk gefactureerd bedrag, belasting inbegrepen, dient per omgaande maar echter uiterlijk binnen twee kalenderweken na factuurdatum te geschieden op de bank/girorekening van Studio-TM vof zonder kosten voor Studio-TM vof.

Na ondertekening van de definitieve opdracht door opdrachtgever zal door Studio-TM een factuur worden gezonden zijnde 25% (vijfentwintig procent) van de geraamde totaalkosten, belasting inbegrepen. Deze factuur dient door opdrachtgever per omgaande maar echter uiterlijk binnen twee kalenderweken na factuurdatum door opdrachtgever voldaan te worden op de bank/girorekening van Studio-TM.

Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum.

Studio-TM vof zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de opdrachtgever op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Studio-TM vof nakoming en/of schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.

Zolang de opdrachtgever de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen te verhogen met eventuele rente en/of schadevergoeding, niet heeft betaald blijft Studio-TM vof eigenaar van de door haar geleverde goederen en/of diensten.

8. Overmacht
De opdrachtgever zal Studio-TM vof niet aansprakelijk stellen indien en voor zover zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van Studio-TM vof.

Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Studio-TM vof steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Studio-TM vof in ťťn van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is

Studio-TM vof behoudt zich het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht
Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Studio-TM vof en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank van Ďs-Gravenhage is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Studio-TM vof en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Studio-TM vof behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.

 

De algemene Voorwaarden van Studio-TM vof zijn op aanvraag verkrijgbaar.